تگ -Jay-Z

مقاله

داستان OJ

Jay-Z در اواخر ماه جوئن بعد از نزدیک به چهار سال آلبومی را بنام ۴:۴۴ منتشر کرد به اعتقاد نویسنده این یادداشت هرچند آهنگهایی این مجموعه را نمیتوان جزو کارهای...