تگ ها : وُشاک

رپ فارسی ابراهیم ادبی

در میان جوامع تحصیل کرده و آموزنده دانشگاهی ادبی ،دیواری از آجر تعصب به استحکام ملات حمایت دانش آموخته های تجربی و آکادمیک گرداگرد جریان شعر وادبیات ایران ساخته شده است. مرزی محدود کننده به چارچوب زبان ادبی در شعر و محدودتر به ساختار و نظم قافیه و وزن در ادبیات شعری کلاسیک فارسی. میان […]بیشتر بخوانید