تگ ها : هيچكس

مجاز ١٧ الي ١٨ ترك خواهد داشت

همانطور كه ميدانيد مدت زمان زيادي است كه اكثريت مخاطبين رپفارسي منتظر انتشار البومي به اسم << مجاز >> از هيچكس هستند.بعد از كلي اخبار و شايعات چند ماهي است كه شروع مراحل توليد اين البوم توسط هيچكس تاييد شده است. حال او در باره اين البوم اينگونه در اينستاگرام خوداينگونه نوشت: A post shared by […]بیشتر بخوانید