تگ -نصیر مشکوری

مصاحبه

چند خطی همراه با هیچکس

در سال ۱۳۸۴ بدنبال پروژه ساخت یک فیلم مستند کوتاه پیرامون موسیقی زیرزمینی ایران، برای فیلم برداری و مصاحبه با هنرمندان زیرزمینی و دست اندکاران آن به تهران سفر...

یادداشت

چند خطی نقد!

عناصر و عواملی که جنبش رپ فارس را عقیم کرده اند از این قرارند: ۱-نبود آزادی بیان، سانسور حاکمیت و فشارهای جامعه سنتی ۲-ادامه حیاط رپ فارسی در جهان غیرواقعی...

مقاله

گریوها یا نقالان مدرن شهری

بارها مقالاتی نوشته می شود پیرامون ریشه های ادبی رپ نویسی فارسی و اینکه آیا رپ فارس ریشه های زبانی و بیانگرای خود را از بحرطویل قرض گرفته است؟ آیا رپ فارس...