تگ ها : شعور، شاعر، شعر

شعور، شاعر، شعر

شـعور، شـاعر، شـعر؛ خلاصه ای از فرآیند تولیدِ کلمات درون مـصرع، بیت و تشکیل شـعر و فعالیت هـای ما بین آن که میتوانیم با توجه به آنها به موضوعاتی پی ببریم که تشکیل دهنده روح هنرمند است. بـرای جـست و جـو و پی بردن به بن و ریشـه شـعر میتوانیم نگاهی به شـاعر داشته باشیم […]بیشتر بخوانید