تگ ها : سالومه ام‌سی

چهره ای دیگر از سانسور

مختصر و مفید برایتان بگویم: برای هنرمند ایرانی که بخواهد از ابزارهای تحت کنترل دولت استفاده کند، قرار گرفتن در معرض سانسور امریست بدیهی و قابل انتظار. دولت کنترل عظیمی را روی بخش‌های متعدد زندگی شهروند ایرانی دارد که در شهرهای بزرگ مثل تهران غلیظ ‌تر می شود، و برای کسی که فعالیتش در حیطه […]بیشتر بخوانید