تگ ها : داتیس

روانشناسی موسیقیایی; بخش اول

تاریخچه موسیقی در همان ابتدای پیدایش انسان ، با او شکل گرفت و همزمان با پیشرفت آدمی گسترده شد ، انسان ها در ابتدا دریافتند که اگر به صورت گروهی با استفاده از چوب و سنگ و عمل ضربه زدن و همخوانی به ایجاد صوت هایی خاص و همگام بپردازند ، احساس شعف میکنند ، […]بیشتر بخوانید