تگ -حمید

یادداشت

اهمیت ساختار

ممکن است شما آثاری تولید کنید که به لحاظ محتوا یا فرم یا هر دو دارای کیفیت باشند اما بازخورد آثار٬ آن طور که انتظار میکشید نباشد احتمال آن هست که ناگهان در...

یادداشت

لحن در انتقاد

برای «رپ ایران» انتقاد به این جهت مهم است که با سکوت فعلی رپ‌کن‌ ها  و واکنش‌های کمی که خود آن ‌ها به مسائل در «رپ» دارند احتمالاً این منتقدان هستند که باید...