تگ -حمید

یادداشت

دنیای کمیک منتقدان رپ فارس

منتقدان٬ رپکن ها٬ اهل رسانه و مخاطبان باید متوجه باشند «هیچکس متولی رپ نیست». هنرمندان به این علت که از آسمان بر روی زمین نیامده اند٬ احتمالاً شخصیت بسیار...

یادداشت

اهمیت ساختار

ممکن است شما آثاری تولید کنید که به لحاظ محتوا یا فرم یا هر دو دارای کیفیت باشند اما بازخورد آثار٬ آن طور که انتظار میکشید نباشد احتمال آن هست که ناگهان در...

یادداشت

لحن در انتقاد

برای «رپ ایران» انتقاد به این جهت مهم است که با سکوت فعلی رپ‌کن‌ ها  و واکنش‌های کمی که خود آن ‌ها به مسائل در «رپ» دارند احتمالاً این منتقدان هستند که باید...