بازنگری فروشنده

 1. 5 از 5 تا

  (Guest)

  عالی❤??

 2. 5 از 5 تا

  (Guest)

  عالیه??❤

 3. 5 از 5 تا

  (Guest)

  امیدوارم این اثرهم مثل بقیه عالی باشه

 4. 5 از 5 تا

  (Guest)

  مثل همیشه عالی خسته نباش عزیز

 5. 5 از 5 تا

  (Guest)

  ?❤

 6. 5 از 5 تا

  (Guest)

  عارف

 7. 5 از 5 تا

  (Guest)

  رپره دوست داشتنی و خوش صدا

 8. 5 از 5 تا

  (Guest)

  کارِت درسته پسر?

 9. 5 از 5 تا

  (Guest)

  همیشه همه ی وجودم غرق میشه تو صدات و نوشته هات تو هرزمان و مکان .

 10. 5 از 5 تا

  (Guest)

  با همه ی وجودم دل میدم هربار به حرفات .

 11. 4 از 5 تا

  (Guest)

  keep makin hits