مقاله

مقاله یادداشت

شعور، شاعر، شعر

شـعور، شـاعر، شـعر؛ خلاصه ای از فرآیند تولیدِ کلمات درون مـصرع، بیت و تشکیل شـعر و فعالیت هـای ما بین آن که میتوانیم با توجه به آنها به موضوعاتی پی ببریم که...

مقاله

هنرمند پر ادعا

با افزایش کیفیت اینترنت در کشورمان، فراگیر شدن تلفن‌های همراه و به طبعِ آن همه گیر شدن شبکه‌های اجتماعی تحت این پلتفرم‌ها نظیر اینستاگرام و توییتر سبب آن شد تا...