خبر اختصاصی

قسمت دوم کتاب صوتی نسل هیپ هاپ

قسمت دوم از کتاب صوتی نسل هیپ هاپ

نسل هیپ هاپ؛ گرافیتی، دی‌جی‌ینگ، امسی‌ینگ، بریک‌دنسینگ

نویسنده: نصیر مشکوری

ناشر: اچ اند اس

خوانش : آمیزه

مدت زمان : ۱۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه