خبر اختصاصی

قسمت اول کتاب صوتی نسل هیپ هاپ

قسمت اول از کتاب صوتی نسل هیپ هاپ

نسل هیپ هاپ؛ گرافیتی، دی‌جی‌ینگ، امسی‌ینگ، بریک‌دنسینگ

نویسنده: نصیر مشکوری

ناشر: اچ اند اس

خوانش : آمیزه

مدت زمان : ۱۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه