خبر

اوايل ماه اينده اثر مشترك سپهر خلسه و مسعود مقدس منتشر خواهد شد

به گزارش امیزه

اواخر سال گذشته بود كه طي پست اينستاگرامي سپهر خلسه همكاري جديد خود با مسعود مقدس ، خواننده پاپ را تاييد كرد.
اين تك ترك كه << خوبي به ما نيومده>> نام دارد طبق اخرین اخبار حدود ٢ هفته ديگه از ليبل راديو جوان پخش خواهد شد.
هنوز اطلاعاتي از اهنگساز اين ترك در دست نيست اما اثار اخیر مسعود مقدس توسط مسعود جهانی تنظیم شذه است.