آمیزه

اخرین ترک حسین اپیکور با البوم کالیبر ۲۴ منتشر میشود

به گزارش آمیزه

روز پیش اعضای اپیکوربند با انتشار ویدیویی همراه با مدیر کمپانی ۱۳ خبر از حضور این گروه در البوم کالیبر دادند.
اپیکوربند با دو ترک در این البوم حضور دارد که در یکی از ان ها حسین ، عضو در گذشته اپیکوربند حضور دارد. این اخرین اثر ضبط شده قبل از درگذشت حسین میباشد.

ویدیو مذکور

2 دیدگاه